Regulamin urodzinowego konkursu poshe

Regulamin konkursu na profilu Facebook POSHE Drinks (“Regulamin”).
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursów na profilu POSHE Drinks zwanych dalej
“Konkursem” oraz fundatorem nagród jest POSHE Drinks z siedzibą w
Szczecinie, ul. Chopina 35, 71-450 Szczecin,
NIP: 851-325-89-89, zwanym dalej “Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach utrzymywanego w serwisie Facebook.com profilu
Organizatora prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem URL
https://www.facebook.com/poshe.drinks, dalej zwanym “Profilem Organizatora”, na
warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w terminach i z nagrodami
określonymi szczegółowo w ogłoszeniach o poszczególnych Konkursach, publikowanych
każdorazowo na Profilu Organizatora.
3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
4. Fundatorem nagród jest Organizator.

5.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 

6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.
1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające
warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia mogą brać
udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie
Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej
zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania
zgody o której mowa w zadaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu
osoby niepełnoletniej.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak
również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy posiadający konto społecznościowe w
serwisie Facebook.com, którzy są fanami Profilu Organizatora lub najpóźniej z chwilą
przystąpienia do Konkursu określą się jako fani Profilu Organizatora.
5. Określenie siebie jako “fana” Profilu Organizatora odbywa się za pomocą standardowej funkcji
serwisu Facebook poprzez naciśnięcie przycisku “Lubię to” dostępnego na Profilu Organizatora.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytanie zawarte w Ogłoszeniu o konkursie na profilu Organizatora.
2. Za moment opublikowania komentarza, określonego w ust. 1 powyżej, uważa się moment, w
którym komentarz zostanie zapisany na serwerze serwisu.
3. Po opublikowaniu komentarza zawierającego odpowiedź konkursową, uczestnik nie może
dokonywać w niej żadnych zmian.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną odpowiedź konkursową, o której mowa w
ust. 1 powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont w serwisie Facebook.com. Jeżeli ten sam
uczestnik opublikuje więcej niż jedną odpowiedź konkursową, za odpowiedź konkursową zgłoszoną w Konkursie uważana
będzie jedynie odpowiedź konkursową zapisaną jako pierwszą na Profilu Organizatora lub
przesłana jako pierwsza na adres e-mail Organizatora w ramach danej edycji Konkursu.
6. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym
paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego odpowiedzi nie
narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest
w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia
zezwolenia, określonego w ust. 7 poniżej.
7. Poprzez wysłanie lub opublikowanie odpowiedzi konkursowej w sposób określony w niniejszym
paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi
konkursowej na stronach Profilu Organizatora, jak również na stronach serwisów internetowych
wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 5. Miejsce, czas i zasady konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na
portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem
www.facebook.com/poshe.drinks

2. Konkurs trwa od dnia 19 października 2021 r. od godz. 10:00 do dnia 24 października 2021 r. do
godz. 24:00.

§ 6. Zasady wyłaniania Zwycięzców.
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy: prawidłowo
odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełniają warunki
wymienione w § 3 i 4 Regulaminu.
2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże Zwycięzców
Konkursu, którzy opublikowali najciekawsze w ocenie jury odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
4. Organizator w Dniu zamknięcia konkursu opublikuje komentarz na Profilu Organizatora,
zawierający wskazanie Uczestników konkursu, którym został przyznany status Zwycięzcy oraz
prośbę o przesłanie przez Zwycięzców do Organizatora za pośrednictwem Profilu Organizatora
prywatnej wiadomości potwierdzającej chęć odbioru nagrody. Jeżeli Zwycięzca nie zgłosi chęci
odbioru nagrody, w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 3 dni od
opublikowania komentarza na Profilu Organizatora, zawierającego wskazanie Zwycięzców, nie
nabywa prawa do nagrody. Organizator w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną
zawiadomi Zwycięzcę o fakcie uzyskania prawa do nagrody oraz o zasadach Odbioru nagrody.

§ 7. Nagrody.
1. Nagrodami w Konkursie są zestawy koktajli kraftowych POSHE.
2. Nagrody będą wysyłane kurierem na adres podany przez Zwycięzcę.
3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez
możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 3, § 4 i § 5
Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie wskazanym w sposób określony
w ust. 2 powyżej, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do
dyspozycji Organizatora.
5. W celu dokonania identyfikacji Zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument
tożsamości ze zdjęciem albo inny dokument potwierdzający tożsamość.

§ 8. Ochrona danych osobowych.
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę aby ich dane osobowe były przetwarzane w celach
przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia
nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r., poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie.
§ 9. Postanowienia końcowe.
Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z
serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem
(np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia
serwis Facebook z odpowiedzialności