algemene voorwaarden

§ 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

1. De online winkel POSHE, beschikbaar op de website van de poshedrinks.com, wordt gerund door Michał Łoziński en voert bedrijfsactiviteiten uit onder de naam POSHE Drinks sp. Z o. o. op 35 Chopina Street, 71-450 Szczecin, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG) dat wordt bijgehouden door de minister bevoegd voor de economie, NIP 851-325-89-89, REGON 388726934.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gericht aan Consumenten en specificeren de regels en procedure voor het sluiten van een Overeenkomst op Afstand met de Consument via de Shop.

§ 2 DEFINITIES

1. Consument – een natuurlijke persoon die in de Winkel een overeenkomst sluit met de Verkoper, waarvan het onderwerp niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

2. Verkoper – een natuurlijke persoon die een handelsactiviteit uitoefent onder de naam POSHE Drinks sp. Z o. o., ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEIDG) dat wordt bijgehouden door de minister bevoegd voor economie, NIP 851-325-89-89, REGON 388726934

3. Klant – elke entiteit die aankopen doet via de Store.

4. Ondernemer – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon en een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie een afzonderlijke handeling rechtsbevoegdheid verleent, die voor eigen rekening zakelijke activiteiten uitvoert en de Store gebruikt.

5. Winkel – een online winkel die door de verkoper wordt gerund op het poshedrinks.com adres.

6. Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die met de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem van het sluiten van overeenkomsten op afstand (binnen de Shop), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van partijen, met uitsluitend gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7. Algemene voorwaarden – deze Algemene Voorwaarden van de Store.

8. Bestelling – een intentieverklaring van de Klant die wordt ingediend door middel van het Bestelformulier en die rechtstreeks gericht is op het sluiten van een Product of Producten Verkoopovereenkomst met de Verkoper.

9. Account – het account van de klant in de Store, dat de door de Klant verstrekte gegevens en informatie over de door de Klant in de Store geplaatste Bestellingen verzamelt.

10. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de Store en waarmee een Account kan worden aangemaakt.

11. Bestelformulier – een interactief formulier dat beschikbaar is in de Winkel en waarmee u een Bestelling kunt plaatsen, met name door Producten aan de Winkelwagen toe te voegen en de voorwaarden van de Verkoopovereenkomst te specificeren, met inbegrip van de wijze van levering en betaling.

12. Winkelwagentje – een onderdeel van de software van de winkel waarin de door de klant geselecteerde producten voor aankoop zichtbaar zijn en waarin het mogelijk is om de bestelgegevens, in het bijzonder het aantal producten, te bepalen en te wijzigen.

13. Product – een roerend goed/dienst die beschikbaar is in de Winkel, die het voorwerp uitmaakt van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper.

14. Verkoopovereenkomst – een overeenkomst voor de verkoop van een Product die wordt gesloten of gesloten tussen de Klant en de Verkoper via de Online Shop. Onder de Koopovereenkomst wordt ook verstaan een overeenkomst voor de levering van diensten en een overeenkomst voor specifieke werkzaamheden, die van toepassing is op de kenmerken van het Product.

§ 3 CONTACT MET DE WINKEL

1. Adres van de verkoper: Breitnerhof 16, 1628 XL Hoorn

2. E-mailadres verkoper: info@poshedrinks.nl

3. Telefoonnummer verkoper: +31 085-7600538

4. Faxnummer van de verkoper: geen

5. Bankrekeningnummer op aanvraag

6. De Klant kan met de Verkoper communiceren via de in dit lid vermelde adressen en telefoonnummers.

7. De Klant kan telefonisch communiceren met de Verkoper van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

§ 4 TECHNISCHE VEREISTEN

Om gebruik te kunnen maken van de Store, inclusief het bekijken van het assortiment van de Store en het plaatsen van bestellingen van Producten, is het volgende noodzakelijk:

a. een eindapparaat met toegang tot het internet en een webbrowser zoals Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

b. een actief e-mailaccount,

c. ingeschakeld gebruik van cookies,

d. FlashPlayer geïnstalleerd

§ 5 ALGEMENE INFORMATIE

1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de verkoper niet aansprakelijk voor storingen, met inbegrip van onderbrekingen in de werking van de winkel veroorzaakt door overmacht, ongeoorloofde handelingen van derden of incompatibiliteit van de online shop met de technische infrastructuur van de klant.

2. Voor het bekijken van het assortiment van de Store is het niet nodig om een Account aan te maken. Het plaatsen van bestellingen door de Klant van Producten in het assortiment van de Winkel is mogelijk na het aanmaken van een Account in overeenstemming met de bepalingen van § 6 van de Algemene Voorwaarden of door het verstrekken van de nodige persoons- en adresgegevens die de uitvoering van de Bestelling mogelijk maken zonder een Account aan te maken.

3. De prijzen die in de winkel worden vermeld, zijn in Poolse zloty’s en zijn brutoprijzen (inclusief BTW).

§ 6 AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT IN DE SHOP

1. Om een Account aan te maken in de Shop, dient u het Registratieformulier in te vullen. Het is noodzakelijk om de volgende gegevens te verstrekken: naam, e-mailadres, telefoonnummer.

2. Het aanmaken van een Account in de Shop is gratis.

3. Inloggen op het Account vindt plaats door het verstrekken van de login en het wachtwoord die zijn opgegeven in het Registratieformulier.

4. De Klant heeft het recht om de Account te allen tijde te verwijderen, zonder opgave van redenen en zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, door een daartoe strekkend verzoek te richten aan de Verkoper, met name per e-mail of schriftelijk naar de in § 3 vermelde adressen.

§ 7 REGELS VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

Om een Bestelling te plaatsen, moet u:

1. log in de Store (optioneel);

2. selecteer het product dat het onderwerp is van de bestelling en klik vervolgens op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” (of gelijkwaardig);

3. log in of gebruik maken van de mogelijkheid om een Bestelling te plaatsen zonder registratie;

4. als u de optie hebt gekozen om een bestelling te plaatsen zonder registratie – vul het bestelformulier in door de gegevens van de ontvanger van de bestelling en het adres waar het product moet worden afgeleverd in te voeren, selecteer het type verzending (wijze van levering van het product), voer de gegevens voor de factuur in, indien deze verschillen van de gegevens van de ontvanger van de bestelling,

5. klik op de knop “Bestellen en betalen” en bevestig de bestelling door op de link in de e-mail te klikken,

6. Kies een van de beschikbare betaalmethoden en, afhankelijk van de betaalmethode, betaal de bestelling binnen de aangegeven termijn, met inachtneming van § 8 punt 3.

§ 8 AANGEBODEN LEVERINGS- EN BETALINGSWIJZEN

1. De Klant kan gebruik maken van de volgende wijzen van levering of afhaling van het bestelde Product:

een. Koerierslevering, pakketkluis koerierslevering

b. Persoonlijke afhaling ismomenteel niet beschikbaar.

2. De Klant kan gebruik maken van de volgende betaalmethoden:

een. Betaling via overschrijving op de rekening van de verkoper binnen 1 dag vanaf de datum van het sluiten van de verkoopovereenkomst

b. Elektronische betalingen binnen 1 dag na de datum van het sluiten van de koopovereenkomst

c. Betaling met creditcard binnen 1 dag na de datum van het sluiten van de koopovereenkomst

3. Gedetailleerde informatie over leveringsmethoden en acceptabele betaalmethoden vindt u in § 14.

§ 9 UITVOERING VAN DE KOOPOVEREENKOMST

1. De totstandkoming van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper vindt plaats nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier in de online shop in overeenstemming met § 7 van de algemene voorwaarden.

2. Na het plaatsen van een Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt hij tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. De bevestiging van de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding ervan voor uitvoering vindt plaats door de Verkoper die de Klant een passend e-mailbericht stuurt naar het e-mailadres van de Klant dat hij bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven, dat ten minste de verklaringen van de Verkoper bevat over de ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding ervan voor de uitvoering en de bevestiging van het sluiten van de Verkoopovereenkomst. Na ontvangst van bovenstaande e-mail door de Klant komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper.

3. Indien de Klant kiest voor: a. betaling via overschrijving, elektronische betaling of betaalkaart, is de Klant verplicht de betaling te verrichten binnen 1 kalenderdag vanaf de datum van het sluiten van de Verkoopovereenkomst – op straffe van annulering van de bestelling.

b. contante betaling bij het persoonlijk afhalen van het pakket, De Klant is verplicht de betaling bij ontvangst van het pakket te voldoen binnen 1 dag vanaf de datum van ontvangst van de informatie over de gereedheid van het pakket voor afhaling.

4. Indien de Klant heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan persoonlijke afhaling, wordt het Product door de Verkoper verzonden op de datum die is aangegeven in het tabblad Levering (behoudens lid 5 van dit lid), op de wijze die de Klant heeft gekozen bij het plaatsen van de Bestelling.

5.a. Indien u Producten bestelt met verschillende leveringstermijnen, is de leveringsdatum de langst vermelde leverdatum.

b. Als u Producten bestelt met verschillende leveringstermijnen, heeft u de mogelijkheid om te verzoeken dat de Producten in delen worden geleverd of dat alle Producten worden geleverd nadat de gehele bestelling is voltooid.

6. Het begin van de leveringstermijn van het Product aan de Klant wordt als volgt berekend:

a. Indien de Klant kiest voor de wijze van betaling via bankoverschrijving, elektronische betalingen of betaalkaart – vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper.

b. Indien de Klant kiest voor de wijze van betaling bij levering – vanaf de datum van het sluiten van de Verkoopovereenkomst.

c. Indien de Klant ervoor kiest om het Product persoonlijk op te halen, zal het Product binnen de in de Productbeschrijving vermelde tijd door de Klant kunnen worden opgehaald. De Klant zal bovendien worden geïnformeerd over de gereedheid van het Product om door de Verkoper te worden opgehaald door een geschikte e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat tijdens de Bestelling is opgegeven.

7. In het geval van het bestellen van Producten met verschillende afhaaldatums, is de datum van gereedheid voor afhaling de langste gespecificeerde periode.

8. Levering van het product vindt alleen plaats in het Pools.

§ 10 HERROEPINGSRECHT

1. Een consument die een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst heeft gesloten, heeft het recht deze binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Een verzoek tot herroeping van de koopovereenkomst moet schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij de in § 3  vermelde gegevens of via het elektronische contactformulier dat door de verkoper op de contactpagina wordt verstrekt. De verwerkingstijd is 5 werkdagen.

§ 11 KLACHT EN GARANTIE

1. Een klacht moet schriftelijk of elektronisch worden ingediend via de in § 3 vermelde gegevens of via het elektronische contactformulier dat door de verkoper op de contactpagina ter beschikking wordt gesteld.

2. Het is aan te raden om m.in een korte beschrijving van het gebrek, de omstandigheden (met inbegrip van de datum) van het optreden, de gegevens van de klant die de klacht indient en het verzoek van de klant in verband met het gebrek aan de goederen op te nemen. De verwerkingstijd van de klacht is 5 werkdagen.

§ 12 PROCEDURES VOOR BUITENGERECHTELIJKE BEHANDELING VAN KLACHTEN EN BEROEP

1. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheid voor de consument om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures en de regels voor de toegang tot deze procedures zijn beschikbaar op de kantoren en op de websites van de (gemeentelijke) consumentenombudsmannen, sociale organisaties die wettelijk tot taak hebben de consument te beschermen, de provinciale inspectiediensten voor handelsinspectie en op de volgende internetadressen van het Office of Competition Protection en Consumenten:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php en

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. De consument heeft de volgende voorbeeldmogelijkheden om gebruik te maken van buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures:

een. De Consument heeft het recht om zich te wenden tot het permanente consumentenarbitragehof bedoeld in artikel 37 van de Wet op de Handelsinspectie van 15 december 2000 (Staatsblad van 2014, item 148, zoals gewijzigd) om een geschil te beslechten dat voortvloeit uit de Overeenkomst gesloten met de Verkoper.

b. De Consument heeft het recht om zich te wenden tot de Provinciale Inspecteur van de Handelsinspectie, overeenkomstig artikel 36 van de Wet op de Handelsinspectie van 15 december 2000 (Staatsblad van 2014, item 148, zoals gewijzigd), met het verzoek om een bemiddelingsprocedure in te leiden om het geschil tussen de Consument en de Verkoper in der minne te schikken.

c. De Consument kan gratis hulp krijgen bij het oplossen van een geschil tussen de Consument en de Verkoper, ook met behulp van de gratis hulp van een districtsombudsman voor consumenten of een sociale organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor consumentenbescherming (m.in. Consumentenfederatie, Vereniging van Poolse Consumenten).

§ 13 PERSOONSGEGEVENS IN DE ONLINE SHOP

1. De Verkoper is de beheerder van de persoonsgegevens van de Klanten die via de Online Shop worden verzameld.

2. De persoonsgegevens van de klant die door de beheerder via de online shop worden verzameld, worden verzameld met het oog op de uitvoering van de verkoopovereenkomst en, indien de klant daarmee instemt, ook voor marketingdoeleinden.

3. De ontvangers van de persoonsgegevens van de Klanten van de Online Shop kunnen zijn:

a. In het geval van een Klant die gebruik maakt van de wijze van levering per post of koerier in de Online Shop, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant ter beschikking aan een geselecteerde vervoerder of een tussenpersoon die namens de Beheerder zendingen uitvoert.

b. In het geval van een Klant die gebruik maakt van elektronische betalingen of een betaalkaart in de Online Shop, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant ter beschikking aan de geselecteerde entiteit die de bovengenoemde betalingen in de Online Shop afhandelt.

4. De Klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.

5. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten van de in de Algemene Voorwaarden vermelde Verkoopovereenkomst heeft tot gevolg dat de Verkoopovereenkomst niet kan worden gesloten.

§ 14 BETAALMETHODEN

1. De entiteit die de online betalingsverwerking verzorgt, is PayPro SA

⦁ Beschikbare betaalmethoden: Betaalkaarten: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

⦁ Terugbetalingen: De verkoper betaalt de betaling terug met hetzelfde betaalmiddel dat door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling die geen kosten voor de consument met zich meebrengt.

⦁ De  verwerkingstijd van de bestelling wordt gerekend vanaf het moment van het verkrijgen van een positieve betalingsmachtiging en bedraagt maximaal 14 dagen.

Heeft u nog vragen? Ga naar het tabblad Contact. Als u meer wilt weten over ons privacybeleid, klik dan hier.

§ 15 SLOTBEPALINGEN

1. Overeenkomsten die via de online shop worden gesloten, worden in het Nederlands gesloten.

2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen om gewichtige redenen, d.w.z. wijzigingen in de wet, wijzigingen in betalings- en leveringsmethoden – voor zover deze wijzigingen van invloed zijn op de uitvoering van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. De Verkoper zal de Klant ten minste 7 dagen op voorhand op de hoogte brengen van elke wijziging.

3. Op aangelegenheden die hierin niet zijn geregeld, zijn de algemeen toepasselijke bepalingen van het Poolse recht van toepassing, in het bijzonder: het burgerlijk wetboek; de Wet op de elektronische dienstverlening; Wet op de consumentenrechten, Wet bescherming persoonsgegevens.

4. Opdrachtgever heeft het recht om buitengerechtelijke methoden te gebruiken voor de behandeling van klachten en het instellen van claims. Daartoe kunnen zij een klacht indienen via het online ODR-platform van de EU dat beschikbaar is op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.